دیدن کانال آپارات

ادبیات - درس نیایش - پایه دهم

عربی - درس هشتم - پایه دهم

فیزیک - تغییر حالت - پایه دهم (تجربی)

هندسه - مبحث برش - پایه دهم

فیزیک - نمودار ترمودینامیک - بخش اول - پایه دهم (ریاضی)

فیزیک - نمودار ترمودینامیک - بخش دوم - پایه دهم (ریاضی)

فیزیک - ماشین گرمایی (۱) - پایه دهم

فیزیک - ماشین گرمایی (۲) - پایه دهم

فیزیک - ماشین گرمایی (۳) - پایه دهم

شیمی - آب و دیگر حلالها (۱) - پایه دهم

شیمی - آب و دیگر حلالها (۲) - پایه دهم

شیمی - روشهای پلیمری شدن و کاربرد آن - پایه یازدهم

ریاضی - یادآوری احتمال پایه دهم و حل تمارین ریاضی - پایه یازدهم (تجربی)

رفع اشکال ریاضی پایه یازدهم

ریاضی -یادآوری احتمال از پایه دهم - پایه یازدهم (تجربی)

زبان - مرور درس اول - پایه یازدهم