اعلام برگزیدگان مرحله اول از نهمین جشنواره سلام کاپ

وبار دیگر دختران سلام گلبانگ خوش درخشیدند