“گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…”

برگزاری بازارچه خیریه به مناسبت آغاز دهه فجر در دبیرستان دخترانه سلام گلبانگ

شانزدهم بهمن ماه 

تمام درآمد حاصل از این بازارچه به امور خیریه تعلق گرفت