آغاز کلاس های آنلاین

🍁🍁🍁آغازی دوباره🍁🍁🍁

روز شنبه ۳مهر آغاز کلاس های آنلاین در سامانه تراز:

#پایه_هفتم
#پایه_هشتم
#پایه_نهم
#پایه_دهم
#پایه_یازدهم
#سلام_گلبانگ
#مدرسه_اندیشه_و_امید