جلسه معارفه دبیران فرهنگی سلام گلبانگ (متوسطه دوره دوم) و هماهنگی های لازم برای پایگاه تابستانی