آغاز پایگاه تابستانی سلام گلبانگ

آغاز پایگاه تابستانی سلام گلبانگ
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

💻 برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی #آنلاین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#آموزشی
#فرهنگی
#تابستان
#پایگاه_تابستانی
#جوجه_رو_آخر_تابستون_می_شمرن
#سلام_گلبانگ_۲
#مدرسه_اندیشه_و_امید

۲۰تیر ۱۴۰۰