اولین جلسه معارفه کادر مجتمع سلام گلبانگ و آغاز سال تحصیلی کاری جدید