تریبون آزاد فرهنگی

دراین کلاس ها دانش آموزان باطرح مسائل روز اجتماعی ، اخلاقی وفرهنگی به بحث وتبادل نظرمی پردازند.

تریبون آزادصبحگاه فرهنگی، درواقع بستری مناسب برای به چالش کشیدن دانش آموزان درحوزه مسائل روز ونحوه رویارویی بامشکلات ومساِئل پیش رومی باشد.

این جلسات با استقبال خوب دانش آموزان روبروشد.مقررشد بعدازامتحانات ترم اول مجددا باموضوعات ازپیش طرح شده ادامه یابد.