شورای دبیران آذرماه ۹۷

برگزاری جلسه شورای دبیران با حضور مدیریت دبیرستان و دبیران گرامی