جلسه هم اندیشی مدرسه با اولیاء

با بیانات مدیر مدرسه سرکار خانم افرند

و ارائه مطالب هر پایه توسط مسئول پایه ها

در تاریخ ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸

برگزار گردید.