زنگ نشاط در آخرین اردوی مطالعاتی سال تحصیلی ۹۷-۹۸

همراه با

پذیرایی در وعده صبحانه از دانش آموزان و ورزش و مسابقه

برگزار شد.