لیگ ورزشی نشاط

لیگ ورزشی نشاط باهدف افزایش روحیه طراوت وشادابی دانش آموزان درهفته قبل از امتحانات ترم اول درفضای حیاط مدرسه طی یک هفته برگزارگردید.

این مسابقات که درهرروز هفته  یک مسابقه برگزارمی شد شامل: طناب کشی ، پرتاب توپ درسبد، امدادتخم مرغ ، طناب زنی وطناب کشی بود.

مسابقات ازروز اول هفته آخرآذرماه پس ازبرگزاری آزمون به صرف صبحانه وپذیرایی ازدانش آموزان ،؛ آغاز ودرروز جشن شب یلدا وبا برگزاری فینال مسابقات با همکاران آموزشی وکادردبیرستان پایان یافت .