مانور زلزله

مانورزلزله همچون سنوات قبل دردبیرستان برگزارگردید.

دراین برنامه طی چندصبحگاه آموزش های لازم بصورت تئوری وعملی ازطریق صحبت های معاونت فرهنگی دبیرستان وپخش فیلم به دانش آموزان داده شد.

دراین برنامه ها دانش آموزان آموزش های لازم درموردپدیده زلزله ، ایمن سازی بناها ، آموزش  اقدامات  قبل ، حین وبعدازوقوع زلزله وگروه های مختلف امدادرسانی درزلزله آشنا شدند.

مانورزلزله همچون سنوات قبل به صورت نمادین در۷ آذردردبیرستان برگزارگردیدودانش آموزان به صورت نمادین به پناه گیری پرداختند.

درهفته پایانی آذرماه مسئولین آتش نشانی ازفضاهاواماکن مختلف مدرسه بازرسی ودیدن کردند.