افتخاری دیگر از دانش آموزان پر تلاش دبیرستان سلام گلبانگ

دبیرستان سلام گلبانگ، با افتخار موفقیت دانش آموزان خود در مرحله اول المپیاد کشوری را به شرح زیر اعلام می دارد.

المپیاد