آموزش عملی بازوبسته کردن سلاح کلاشنیکف

” ویژه درس آمادگی دفاعی پایه دهم “

         این کارگاه که باهمکاری بسیج منطقه ۲ آموزش وپرورش صورت گرفت ازساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه درمحل سالن

اجتماعات دبیرستان برگزارگردید.

این کارگاه عملی مربوط به درس آمادگی دفاعی پایه دهم می باشد و توسط دبیر آمادگی دفاعی پایه دهم سرکارخانم بیداد برگزارگردید، . دانش آموزان بانحوه بازوبسته کردن سلاح کلاشینکف ونحوه عملکردسلاح آشنا شدند.

        درپایان برگزاری کارگاه آموزشی دانش آموزان هریک به صورت انفرادی قطعات سلاح را بازوسپس بسته نمودندوبه صورت نمادین وبا

خشاب خالی تیراندازی درحالت های مختلف راآموزش دیدند.