راهیابی دانش آموزان سلام گلبانگ در مسابقات جشنواره جوان خوارزمی از مرحله منطقه ی به مرحله استانی در گروه شیمی

گروه اول : عسل ساکی مهر و شمیم ساجدی
گروه دوم :بهار تقوی فر و غزل ایرانشاهی