کادر اداری متوسطه دوم سلام گلبانگ

خانم سیف

خانم سیف

معاون آموزشی
خانم مرادی

خانم مرادی

مسئول پایه یازدهم
خانم راعی

خانم راعی

کمک مسئول پایه یازدهم
خانم کشاورز

خانم کشاورز

کمک معاون انضباطی دوازدهم
خانم سعید

خانم سعید

معاون فرهنگی
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

IT
خانم مترجمی

خانم مترجمی

کمک معاون انضباطی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
خانم قبادپور

خانم قبادپور

کمک مسئول پایه دهم
خانم ذبیحی

خانم ذبیحی

معاون انضباطی
خانم نعمتی

خانم نعمتی

مسئول پایه دوازدهم