کادر اداری متوسطه دوم سلام گلبانگ

سرکارخانم سیف

سرکارخانم سیف

معاون آموزشی
سرکارخانم ذبیحی

سرکارخانم ذبیحی

معاون انضباطی
سرکارخانم کشاورز

سرکارخانم کشاورز

کمک معاون انضباطی دوازدهم
سرکارخانم مترجمی

سرکارخانم مترجمی

کمک معاون انضباطی
سرکارخانم منوچهری

سرکارخانم منوچهری

کمک معاون انضباطی
سرکارخانم نعمتی

سرکارخانم نعمتی

مسئول پایه دوازدهم
سرکارخانم علیزاده

سرکارخانم علیزاده

مسئول پایه یازدهم (تجربی)
سرکارخانم ملکی

سرکارخانم ملکی

مسئول پایه دهم
سرکارخانم حاجی زاده

سرکارخانم حاجی زاده

کمک مسئول پایه دوازدهم
سرکارخانم یحیوی

سرکارخانم یحیوی

کمک مسئول پایه یازدهم

سرکارخانم روحی

سرکارخانم روحی

کمک مسئول پایه دهم
سرکارخانم زهرا مصلحی مهر

سرکارخانم زهرا مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
سرکارخانم سعید

سرکارخانم سعید

معاون فرهنگی
خانم مهندس پاشائی

خانم مهندس پاشائی

IT