کادر اداری متوسطه دوم سلام گلبانگ

خانم سیف

خانم سیف

معاون آموزشی
خانم مرتضایی

خانم مرتضایی

معاون اجرایی
خانم مرادی

خانم مرادی

مسئول پایه یازدهم
خانم ظنونی

خانم ظنونی

روابط عمومی
خانم کشاورز

خانم کشاورز

معاون انضباطی
خانم بیداد

خانم بیداد

معاون فرهنگی
خانم نعمتی

خانم نعمتی

کمک مسئول پایه یازدهم
خانم عبدالغنی

خانم عبدالغنی

IT
خانم مترجمی

خانم مترجمی

کمک معاون انضباطی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
خانم مخبری

خانم مخبری

مسئول پایه دهم
خانم زیّنی

خانم زیّنی

امور مالی
خانم ذبیحی

خانم ذبیحی

کمک معاون انضباطی
خانم سعید

خانم سعید

مسئول پایه دوازدهم
خانم ملکی

خانم ملکی

کمک مسئول پایه دهم