کادر دبیران متوسطه دوم سلام گلبانگ

خانم ناصری

خانم ناصری

ریاضی
خانم خدادادی

خانم خدادادی

فیزیک
خانم احدزاده

خانم احدزاده

هندسه
خانم موسوی

خانم موسوی

زبان عربی
خانم قاسمی

خانم قاسمی

دین و زندگی
خانم سعیدی

خانم سعیدی

ریاضی
خانم نجاتی

خانم نجاتی

فیزیک
خانم اسدی

خانم اسدی

زیست
خانم روحانی

خانم روحانی

زبان عربی
خانم میرمحمدی

خانم میرمحمدی

دین و زندگی

خانم ناهید

خانم ناهید

آمار و ریاضی
خانم شکور

خانم شکور

شیمی
خانم غلامی

خانم غلامی

ادبیات
خانم سپهری

خانم سپهری

زبان انگلیسی
خانم موسویان

خانم موسویان

ورزش
خانم راعی

خانم راعی

حسابان
خانم جعفری

خانم جعفری

شیمی
خانم گلبازخانی

خانم گلبازخانی

ادبیات
خانم بهزادی پور

خانم بهزادی پور

زبان انگلیسی