ضیافت افطار

برگزاری آزمون جامع ۱۱

زنگ نشاط

مراسم هفته معلم

کارگاه عملی آمادگی دفاعی

مراسم تقدیر از دانش آموزان در جشن نیمه شعبان

مراسم تقدیرازدانش آموزان درجشن بزرگ نیمه شعبان -۳۰ فروردین ماه ۹۸

این مراسم که همزمان درجشن بزرگ نیمه شعبان درمحل سالن اجتماعات دبیرستان برگزارگردید،  ازشوروشعف وصف ناپذیری برخورداربود و درآن ازدانش آموزان برتردرزمینه های مختلف تقدیرصورت گرفت .

دراین مراسم که دانش آموزان هدایاولوح های تقدیر ویژه ای ازمدیریت دبیرستان سرکارخانم افرند دریافت نمودند،بااین عناوین

 ازدانش آموزان تقدیربه عمل آمد:

*      دانش آموزان برتراخلاقی وانضباطی

*      دانش آموزان برترآموزشی

*      دانش آموزان برترآزمون های نشانه

*      دانش آموزان برترپیشرفت تحصیلی

*      دانش آموزان برترفرهنگی منطقه که مرحله استانی راه پیداکرده اند.

*     دانش آموزان فعال شرکت کننده درنمازجماعت

بازارچه خیریه نوروزی