برگزاری اولین جلسه اولیاء و مدرسه در پایه نهم در تاریخ سه شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸

در راستای بهبود برنامه های تحصیلی و هم اندیشی با اولیاء

و ایجاد فرصتی جهت بررسی دغدغه های آموزشی اولیاء

و ارائه موارد انضباطی دانش آموزان پایه نهم