برگزاری اردوی مطالعاتی برای آمادگی در آزمون جامع مدارس برتر از تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸ تا ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸

روز برگزاری آزمون ۱۱ آذر ۱۳۹۸