چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود
ای معـلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد
جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد

** هفته بزرگداشت مقام معلم **

برگزاری نمایشگاه نقاشی دانش آموزان

و زنگ نشاط و شادی به مناسبت هفته معلم