کادر اداری متوسطه اول سلام گلبانگ

خانم سیف

خانم سیف

معاون آموزشی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

معاون فرهنگی
خانم صفایی

خانم صفایی

معاون انضباطی
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

معاونت IT
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول پایه هشتم
خانم مستوفی

خانم مستوفی

کمک معاون انضباطی
خانم محمدی

خانم محمدی

معاون اجرایی
خانم جواهری

خانم جواهری

مسئول پایه هفتم
خانم فیضی

خانم فیضی

کمک معاون انضباطی
خانم کنگرلو

خانم کنگرلو

مسئول پایه نهم