کادر اداری متوسطه اول سلام گلبانگ

خانم سیف

خانم سیف

معاون آموزشی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول ثبت نام
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

معاون فرهنگی
خانم رهاب

خانم رهاب

کمک مسئول پایه هشتم
خانم صفایی

خانم صفایی

معاون انضباطی
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

معاونت IT
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مسئول پایه هشتم
خانم تنهایی

خانم تنهایی

کمک مسئول پایه نهم
خانم مستوفی

خانم مستوفی

کمک معاون انضباطی
خانم محمدی

خانم محمدی

معاون اجرایی
خانم جواهری

خانم جواهری

مسئول پایه هفتم
خانم باصری

خانم باصری

کمک مسئول پایه هفتم
خانم فیضی

خانم فیضی

کمک معاون انضباطی
خانم کنگرلو

خانم کنگرلو

مسئول پایه نهم
خانم رحیمی

خانم رحیمی

روابط عمومی