مرحوم حاج احمد حجاریان

مرحوم حاج احمد حجاریان

موسس مجموعه مدارس سلام
آقای یوسف جلالی

آقای یوسف جلالی

مدیریت مجموعه مدارس سلام منطقه دو
خانم یوسف نواز

خانم یوسف نواز

مدیریت مجموعه

خانم افرند

خانم افرند

مدیریت مجتمع