کادر دبیران متوسطه اول سلام گلبانگ

خانم شکیبی

خانم شکیبی

ریاضی
خانم باقری

خانم باقری

فیزیک
خانم مرادی

خانم مرادی

فیزیک
خانم گلستانیان

خانم گلستانیان

ادبیات
خانم سرمدی

خانم سرمدی

عربی
خانم نعیمی جو

خانم نعیمی جو

روانشناس
خانم جوادی

خانم جوادی

تفکر
خانم انصاری

خانم انصاری

کار و فناوری
خانم فردین پور

خانم فردین پور

ریاضی
خانم فردایی

خانم فردایی

فیزیک
خانم افرند

خانم افرند

شیمی
خانم دانشفرد

خانم دانشفرد

ادبیات
خانم روزبهانی

خانم روزبهانی

عربی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مطالعات
خانم دریاباری

خانم دریاباری

قرآن
خانم مرادعلی

خانم مرادعلی

ریاضی
خانم قرهی

خانم قرهی

هندسه
خانم بیگ علیزاده

خانم بیگ علیزاده

زیست
خانم سعیدی

خانم سعیدی

ادبیات
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

هنر
خانم رهاب

خانم رهاب

مطالعات
خانم حاجی غفاری

خانم حاجی غفاری

پیام آسمان
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

هندسه
خانم بقایی

خانم بقایی

هندسه
خانم محمدزاده

خانم محمدزاده

زیست
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

کامپیوتر
خانم موسویان

خانم موسویان

ورزش
خانم پورباقر

خانم پورباقر

مطالعات
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

آمادگی دفاعی