کادر دبیران متوسطه اول سلام گلبانگ

خانم باقری

خانم باقری

فیزیک
خانم مرادی

خانم مرادی

فیزیک
خانم سرمدی

خانم سرمدی

عربی
خانم نعیمی جو

خانم نعیمی جو

روانشناس
خانم جوادی

خانم جوادی

تفکر
خانم فردایی

خانم فردایی

فیزیک
خانم افرند

خانم افرند

شیمی
خانم دانشفرد

خانم دانشفرد

ادبیات
خانم روزبهانی

خانم روزبهانی

عربی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

مطالعات
خانم قرهی

خانم قرهی

هندسه
خانم بیگ علیزاده

خانم بیگ علیزاده

زیست
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

هنر
خانم حاجی غفاری

خانم حاجی غفاری

پیام آسمان
خانم مرتضوی

خانم مرتضوی

آمادگی دفاعی
خانم مصلحی مهر

خانم مصلحی مهر

هندسه
خانم محمدزاده

خانم محمدزاده

زیست
خانم احمدی فر

خانم احمدی فر

کامپیوتر
خانم موسویان

خانم موسویان

ورزش